Keresés


2018.05.31. 14:00 Hild-díj és Köztérmegújítási nívódíj beadási határideje
A MUT és ICOMOS által kiírt két fontos díj pályázatainak határideje 2018. május 31.

2018.06.01. 09:30 MUTK Városkommunikációs Nyári Egyetem
A MUTK Városkommunikációs Nyári Egyetemének 1. napja

Kiosztottuk a 2016-os Diploma Díjakat!


Idén is szép számban érkezett  diplomamunka a MUT Bíráló Bizottsága elé. Számos aktuális probléma került feldolgozásra, példamutató igényességgel kidolgozott pályázatok keretében.

A verseny idén is nagy volt. A döntés előkészítéséhez ezért minden pályázati anyag két opponensi véleményt kapott, majd a legmagasabb pontszámú munkák kerültek a Bíráló Bizottság elé.
A Bíráló Bizottság  a több szempont mentén megfogalmazott opponenciákat  hosszas tanácskozás keretében vitatta meg, majd megállapította a végleges pontszámokat, amik alapján a pályázók díjban, vagy dicséretben részesültek.

 

Végül a Bizottság 4 kategóriában (Településtervezés és városépítés; Szabadtértervezés; Városfejlesztés és városkutatás; Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok) hirdetett ki összesen 5 díjat és további 4 munka részesült dicséretben.

 

A díjazottak számára a MUT ajándékkönyv csomaggal kedveskedett, melyben többek között a díjazottak a FUGA Budapesti Építészeti Központban beváltható könyvutalványt, Lukovich Tamás – Csontos János: A mi Budapestünk 2020, és Aczél Gábor: Kalandozások az urbanisztikában című köteteit, valamint egy évre szóló ingyenes MUT tagságot kapnak.

 

A budapesti egyetemeken kívül még Szegedről és Pécsről érkezett be pályázat, de a díjak többségét idén is a fővárosi intézményekben hallgatók vitték el. A díjazott pályamunkákból jól látható, milyen elméleti tudásra és gyakorlati tapasztalatra lehet szert tenni az urbanisztikához kapcsolódó tanszéken. A pályázók kiválóan ötvözik azokat a technikákat, és gyakorlati fogásokat, amik aktuális, társadalmi szempontból hasznos és további kutatásokat inspiráló munkát eredményeznek. Azok, akiket a MUT Bíráló Bizottsága diplomadíjjal, vagy dicsérettel tüntet ki, minden bizonnyal számos értéket adnak hozzá az urbanisztikához mint szakmához a jövőben is.

Gratulálunk minden pályázónak a sikeres részvételért!

 

A következőkben a díjazott pályázók opponensei által fogalmazott – az ünnepségen felolvasott – laudációit olvashatják:

 

 

Településtervezés és városépítés

 

DÍJ

Gál Bence

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai kar Építészeti és Várostervezési Tanszék

Budakeszi városközpont fejlesztése

Mintaszerű dolgozat, melyet élvezettel olvashat végig egy nem szakember is. Teljeskörű mű a tágabb térség fejlesztési döntéseinek bemutatásától a történeti városközpont városrendezési hallgatói tervéig. A Koncepció, Környezetalakítási javaslat kiemelendő értéke, hogy  Budakeszi átmenő forgalmú főutcáját a párhuzamos tömbbelső feltárásával gazdagítja funkcionálisan és építészetileg úgy, hogy belesimul a történeti léptékbe. Többlet zöldterületet, parkolókat hoz létre és gyalogos és közúti keresztirányú közlekedést is javítja.

 

DÍJ

Szűcs Máté

Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszék

Belvárosi budai Duna-partok köztér rehabilitációja

 

A diplomaterv feldolgozása szakszerű. Nem a településrendezési szabályozást, hanem a közterületeken mozgó ember érzeteit, a látványokat állítja a középpontba, ezzel a teljes közterületi architektúra megújítását kívánja szolgálni - helyesen. Javaslatai a hiányzó beépítés pótlására és a közterületi kisarchitektúra elemeire is kiterjedőek. Ötletei, tervei konkrétak és többnyire kidolgozottak, megfelelően alátámasztottak, "ülnek" az adott rész-helyszínen. A tervező rendkívül nagy feladatra vállalkozott, és vállalását töretlenül, magas szakmai színvonalon végigvitte. A diplomamunka egyenletesen erős szellemiséget és egyéni alkotói kvalitásokat mutat.

 

A dolgozat erőssége egyrészt az integrált,  eredeti, egységes látásmód, másrészt viszont a részletes, akciószerű tervjavaslatok. Ez a két, látszólag ellentétes megközelítésmód reálissá teszi a dolgozat által javasolt terveket! 

Hasznosnak találtam, hogy a szerző a dolgozatban bevezette a "háttértér" fogalmát. Az új fogalom használata rávilágít arra, hogy a Duna-part jóval több, mint egy 20-30 méter széles partmenti sáv.

 

 

Szabadtértervezés

 

DÍJ

Városy Dóra

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtevezési Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

A NÉPsziget és a DUNA kapcsolata, Duna-parti sétány szabadtérépítészeti terve

Átfogó és jól felépített vizsgálatokra alapozott, eredeti gondolatokat, ötleteket tartalmazó, artisztikus szabadtérépítészeti terveket dolgozott ki a szerző, amelyek akár megvalósíthatók is lehetnének, ha költségigényük nem szabna korlátokat. De milyen is lehetne egy diplomaterv, ha szabadáságban korlátozzák. A szigeti sétány szabadtérépítészeti kialakítására készített munka tehetségről, jó szakmai felkészültségről, kíváló forma-készségről, igényes előadás-módról ad bizonyságot.   

 

DICSÉRET

Csonka Zsófia

Szent István Egyetem Kertművészeti  és Kerttechnikai Tanszék

Gyógyítókert Lipótmezőn, a pszichiátriai intézet kertjének megújítási terve

 

Mindig izgalmas kaland egy társterület szakmai világképébe belehelyezkedni, különösen akkor, ha a szerző lelkesedése át is ragad az olvasóra. Ebből a munkából tisztán kirajzolódik ez az érdeklődés és elköteleződés, ami segített ilyen kitartóan és alaposan körüljárni ezt az összetett dilemmát. Zsófia diplomamunkája egy világosan felépített, feszesen szerkesztett, gördülékenyen megfogalmazott olvasmányos és informatív anyag.  De ami különösen fontos érdem - és egy mester szintű diplomamunkától nem is várható el - a feladat kihívásának megfelelően a tervezés módszertanát is górcső alá vette. Ez a kritikai, önreflexiós képesség nem csak a konkrét diplomamunka esetében fontos, hiszen szakmagyakorlóként ez az attitűd segíti majd a szakmai fejlődését és a megújulásra való képességét.

 

DICSÉRET

Tóth Evelin Enikő

Szent István Egyetem - Tájépítészeti és Településépítészeti Kar

A nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér szabadtérépítészeti koncepciója

A választott téma aktuális, jelentős, komplex, gondos forráskutatás jelemzi a munkát, megfelelő az előzmények feltárása.

A bemutatott munka jó tervezői adottságokat és megfelelő szakmai felkészültséget igazol. A hosszú, kissé monoton tér-együttes tagolása,  érdekes ritmusú kialakítása igen nehéz feladat, ami ugyanakkor több ötlet, változatosabb formai megoldás kimunkálását igényli.  Az eredmények, a tervi megoldások realisztikusak, a tervek kvalitása, gondolatgazdagsága jó. 

 

 

Városfejlesztés és városkutatás

 

DÍJ

Hilbert Bálint

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Budapest és régiós versenytársainak versenyképessége városi kormányzásuk és nemzetközi kapcsolataik tükrében

 

Kiemelkedő, MSc diplomamunka szintet messze meghaladó mű született. A mű szakmai megalapozása, átlátható szerkesztése példaértékű.

A mű egy erősen gyakrolat-orienált témakört ragadott meg, de csak elméleti rendszerekbe ágyazva közelítette meg azt. Az egyik eredménye pont az a  műnek, hogy az eltérő önkormányzati berendezkedés vagy éppen az eltérő stabilitás nem predesztinálja a a sikert vagy a sikertelenséget. Az eredmények azt is sugallják, hogy a legnagyobb szerepe annak van, hogy az egyes városok hogyan tudnak élni saját kompetenciájukkal, és gyakran bizony kevésbé fontos, hogy az a komptencia szűkebb vagy éppen némileg tágabb. Ez az elismerésre méltó munka folytatásra is érdemes. Nagyon alapos munka, magában hordozza, hogy a diplomázó további kutatásai során a téma valóban alapos ismerőjévé válik, segítve a valóság miatt kiábrándult reálpolitikusokat, hogy megtalálják a tudományosan is megalapozott kitörési pontokat.

 

DICSÉRET

Árvai Anett

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Foghíjtelkek és hasznosítási lehetőségeik Budapest belső lakóövének példáján

 

Diplomázó jól veszi észre és értékeli az eltérő társadalmi, térbeli pozíciók hatását a foghíjtelkek kialakulására és különösen fontos része a dolgozatnak az időbeni változások hatásának vizsgálata, kutatási eredmények és saját terepmunka összevetésével . A dolgozat nagyon helyesen mutatja be az ideiglenes használat jelentőségét annak fontosságát a kortárs városfejlődési folyamatokban. A dolgozat kiváló munka, alapos, meggyőző érveléssel mutatja be a foghíj telkek változásainak törvényszerűségeit és ennek jelentőségét.

 

DICSÉRET

Biró Viktória

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Gazdasági és Társadalomföldrajzi Tanszék

A turizmus hatása az urban sprawlra a horvátországi Zadar-térség példája alapján

Nagyon jól tárja fel a vizsgált térség történelmi viszonyaiból eredő adottságokat, az erősségeket, a gyengeséget. Alaposan kielemzi az egyes fejlődési fázisokat, valamint azt is feltárja, hogy milyen irányban történjen a fejlesztés.

Nagyon jól szintetizálja a város, az üdülőterület és a közlekedés kapcsolatait, valamint nagyon jól mutatja a város és a turizmus kapcsolatának a város és a természeti környezetre, a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatását.

A térség átfogó vizsgálata nagyon jól mutatja meg Horvátország egyik jelentős üdülővárosának és környezetének turisztikai irányultságát és fejlődésének folyamatát, rámutatva arra, hogy milyen fejlesztések hozták létre a jelenlegi állapotot.

 

 

Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok

 

DÍJ

Pálfi Bence

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Pozsony gazdasági és demográfiai helyzetének háttere

Nagyon időszerű a téma. A határon túli Kárpát-medencei városok vizsgálata méltatlanul elhanyagolt téma, holott szerepük egyértelműen felértékelődik a Schengeni övezetbe való belépés óta. Külön kiemelendő a földrajzi mellett a történelmi kontextus ismertetésének mélysége is.

Pálfi Bence szakdolgozata több szempontból túlmutat a BSc-s szakdolgozatok követelményein, tudományos igényű, kitűnő munka!  Komoly módszertani apparátust használ. A dolgozat kiemelkedő értéke, hogy szemlélete valóban - a címen messze túlmutató mértékben - komplex. A gazdasági, demográfiai aspektusok mellet a városépítészet, területhasználat témaköreival is kompetensen és egymással összefüggő logikával foglalkozik, mig a városon belüli térfolyamatok mellett egyúttal a város országában betöltött településhálózati szerepét is szakszerűen elemzi és értékeli.

 

 

 

 


Hozzászólások:
Oldalanként
A hozzászólás csak adminisztrátori jóváhagyás után jelenik meg!
Név:
Email-cím:
Hozzászólás: