Keresés


Elnökség


A Társaság irányító szerve: Az Elnökség

Az Elnökség (a 2015. december 18-i tisztújító közgyűlésen megválasztva):

Elnök:
Körmendy Imre


Alelnök:
Alföldi György
Kocsis János Balázs

Tagok:
Arató György
Csaba Ders
Koszorú Lajos
Ongjerth Richárd
Szaló Péter
Zábránszkyné Pap Klára
Kurenkov Vjacseszláv (póttag)

Idézet a MUT Alapszabályából:

12. AZ ELNÖKSÉG

12.1. Az Elnökség a Társaság ügyvezető szerve. A Társaság operatív irányító szerve az Elnökség, amely a Közgyűlés határozatainak és a maga által kialakított belső működési szabályzatának megfelelően végzi munkáját. Feladata és hatásköre, hogy

12.1.1. meghatározza és éves feladattervben, költségvetésben rögzítse a Közgyűlés határozatainak végrehajtását szolgáló legfontosabb társasági feladatokat;

12.1.2. gyakorolja a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy annak jogutódjával kapcsolatos, mindenfajta intézkedés megtételére kiterjedő tulajdonosi jogokat, kivéve a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározását, melyhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges; jóváhagyja továbbá a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. vagy jogutódja éves mérlegét;

12.1.3. figyelemmel kísérje a Társaság különböző szervezeti egységeinek tevékenységét; és azokat legalább évente beszámoltassa;

12.1.4. döntsön olyan kérdésekben, amelyben az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság az állásfoglalását szükségesnek ítéli;

12.1.5. foglaljon állást a Társaság feladatát és célkitűzését érintő minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; jóváhagyja a Társaság éves mérlegét

12.1.6. határozzon saját ügyrendjéről és más szervezeti egységek ügyrendjéről, amelyeket az Alapszabály hatáskörébe utal; kidolgoztassa és elfogadja a Társaság szervezeti és működési, valamint választási szabályzatait

12.1.7. felajánljon tiszteletbeli tagságot;

12.1.8. határozzon a tagsági díj mértékéről és fizetésének módjáról;

12.1.9. döntsön minden szerződésen alapuló bel- vagy külföldi szakmai (tudományos) együttműködés elfogadásáról, felhatalmazást adjon a vonatkozó szerződés aláírására;

12.1.10.Az előbbieket kiegészítve az Elnökség hatáskörébe tartozik a Ptk. 3:80.§-ában meghatározottak is:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

12.2. Az Elnökség – főként a társasági élet ügyviteli vonatkozásait elősegítendő – ideiglenes és állandó munkabizottságokat hozhat létre, felkéri azok vezetőit és tagjait. Kinevezi a folyóiratok és időszaki kiadványok felelős és főszerkesztőjét, megválasztja a szerkesztő bizottságok vezetőit, tagjait és a közösen fenntartott lapok szerkesztő bizottságaiba delegált tagokat.

12.3. Az Elnökség tagjai:
           12.3.1. a választott tisztségviselők, nevezetesen az elnök és a két alelnök, valamint
           12.3.2. HAT elnökségi tag.
           12.3.3. az Elnökség tagjait a Társaság tagjai közül kell választani.

12.4. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 3 évi időtartamra, illetőleg a legközelebbi tisztújító közgyűlésig. A jelölőbizottság javaslata alapján az alelnökök és az elnökség tagjai meghatározott feladat ellátására válaszhatók, amelyet az Elnökség indokolt esetben egyhangú döntéssel módosíthat. Az elnök és az alelnökök személyét is közvetlenül a Közgyűlés nevezi meg és választja. (nem az Elnökség maga)

12.5.        Az Elnökségbe javasolt, de a választás során be nem került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott személy elnökségi póttaggá válik.(6 személy). Az elnökségi tag lemondása, tagsági viszonyának megszűnése, vagy tartós akadályoztatása esetén melyet az SZMSZ-ben kell szabályozni helyére – az Elnök felkérése alapján a feladat ellátására legalkalmasabb póttag lép. Rendkívüli tisztújító közgyűlést kell összehívni akkor, ha az Elnökség tagjainak száma öt alá csökken és már nem egészíthető ki póttagokkal.

12.6. Az Elnökség a szükségletnek megfelelően, de legalább negyedévente tart ülést. Az elnökség ülése nyilvános. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke.

12.7. Az Elnökség határozatképes, ha a tagok több mint fele, azaz legalább 5 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülést az eredeti ülés időpontjától számított 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti ülés meghívójában is megjelölhető. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a körülményre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni.

12.8. Az Elnökség ülését az Elnök írásban (fax vagy e-mail útján, valamint a székhelyen történő kifüggesztéssel), a napirend közlésével hívja össze. Kötelező az ülést összehívni 15 napon belül abban az esetben, ha ezt az elnökségi tagok több mint 10 %-a írásban kezdeményezi az Elnöknél.
A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét és időpontját, a kifüggesztés, és az ülés időpontja között legalább 7 napnak el kell telnie.
Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát az ülés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

Amennyiben valamennyi tag jelen van, és egyik tag sem tiltakozik, az Elnökség a rövidebb határidővel összehívott ülésen, vagy a napirenden nem szereplő kérdésekben is hozhat határozatot.

12.9. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal során minden tagnak egy szavazata van.

12.10. Az Elnökség gondoskodik a Társaság szabályzatainak elkészítéséről, munkaszervezetének létrehozásáról és működtetéséről; a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

12.11. Az Elnökség az alapítói határozatokról a Társaság székhelyén nyilvántartást vezet, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A nyilvántartásba a meghozott határozatokat időrendi sorrendben kell bevezetni, s azokat egyenként számozni szükséges. A szám első tagja a határozat meghozatalának évét, a második tagja pedig a határozat adott évi idősorrend szerinti sorszámát mutatja.

A jegyzőkönyvbe, továbbá a határozatok nyilvántartásába bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az Elnök által hitelesített másolatot kérhet. A határozatokat írásban kell közölni mindazokkal, akikre nézve a döntés jogokat, vagy kötelezettségeket állapít meg, vagy akiknek jogait, jogos érdekeit a döntés más módon érinti, továbbá az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsággal és a könyvvizsgálóval is. A döntések nyilvánosságra hozatala érdekében a határozatokat, továbbá a társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, az éves közhasznúsági jelentést, a Társaság szolgáltatásai igénybevételének módját és beszámolóit az Elnökség az elfogadásuktól számított 8 napon belül közzéteszi a www.mut.hu honlapon, és a társaság székhelyén legalább 15 napi időtartamra kifüggeszti.

12.12. Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a Társasággal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

12.13. Az Elnökség határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]

13. AZ ELNÖK

13.1. Az elnök - a két alelnök bevonásával – gondoskodik a Társaság működésének folyamatosságáról, ennek keretében irányítja a munkaszervezet munkáját. Feladata ellátása során:

13.1.1. képviseli a Társaságot a bíróságok és hatóságok előtt, továbbá harmadik személyekkel szemben; védi a Társaság érdekeit;

13.1.2. vezeti az Elnökség üléseit, gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről;

13.1.3. dönt és intézkedik mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal más választott testület hatáskörébe.

13.2. Az elnök – állásfoglalásának kialakítása közben – közvetlen véleményeket kérhet a Társaság bármelyik munkaszervezetétől.

14. AZ ALELNÖKÖK

14.1. Az alelnökök az elnökkel kialakított munkamegosztás alapján közvetlenül irányítják az Elnökség hatáskörébe tartozó társasági ügyeket. A munkamegosztásról az Elnökséget tájékoztatni kell.

14.2. Akadályoztatásuk esetén hatáskörüket átmenetileg az Elnökség által kijelölt más személy is elláthatja.